Juridische informatie – Voorwaarden van gebruik van de site

Het gebruik van deze site is onderhevig aan de navolging van de algemene voorwaarden hieronder beschreven. Bij het betreden van deze site verklaart u kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze, zonder enige terughoudendheid, aanvaard te hebben.

Deze bepalingen zijn van kracht, mits andere bepaling, voor het geheel van de internetsites van Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis.

 

Doel van de site

De informatie die op de site voorkomt of op de internetsites van Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis is, mits expliciet anders vermeldt, van algemene aard.

Indien u persoonlijke of specifieke raad nodig heeft, kan u steeds contact opnemen met het personeel van de vzw Auschwitz in Gedachtenis. Om de gewenste persoon of dienst te bereiken, gelieve te bellen naar +32 (0)2 512 79 98 of een e-mail te sturen.

 

Kwaliteit van de informatie en de service – beperking van de verantwoordelijkheid

Wij kijken nauwlettend toe op de kwaliteit van de weergegeven informatie op deze site. De gegevens die worden aangebracht op de site (incluis de links) zijn geacht correct te zijn op het moment van publicatie, maar kunnen onjuist of voorbijgestreefd worden. Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis garanderen allerminst de juistheid of volledigheid van de informatie die op de site worden weergegeven. De gebruiker is er eveneens bewust van dat deze informatie zonder voorafgaande waarschuwing kan aangepast worden. Hieruit volgt dat Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden aangaande de inhoud of het gebruik van de site.

Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarheen wordt verwezen door de hypertekstlinks aanwezig op de site. De links naar andere sites houden allerminst in dat Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis akkoord gaan met deze sites of met hun inhoud. Overigens kunnen Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis niet verantwoordelijk gesteld worden voor de fouten in de adressen of domeinnamen van de sites waarnaar wordt verwezen op onze site.

Ondanks alle moeite om zoveel mogelijk onderbrekingen als gevolg van technische problemen te vermijden, zijn Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis niet verantwoordelijk voor onderbrekingen of technische problemen.

 

Recht van intellectueel eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen die de site vorm geven zijn allen beschermd door auteursrechten of door specifieke rechten in het geval van databases. Al deze elementen zijn in het bezit van Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis of, indien dit niet het geval is, heeft Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis hiervoor de nodige toelatingen gekregen.

Bijzonders tegenaanwijzing kan de informatie, die op de site voorkomt en die eigendom is van Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis, gratis gebruikt worden. Het is echter verplicht de bron te vermelden evenals het gebruik ervan te beperken tot niet commerciële of publicitaire doeleinden. Daarentegen is elk gebruik van deze informatie voor doeleinden met een commercieel of publicitair karakter streng verboden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis. Dit geldt ook voor de andere elementen op de site zoals de grafische lijn, beelden, geluidsopnames, films of informaticatoepassingen. Alle aanvragen dienen gesteld te worden aan de webmaster van de site (cf. infra). Het gebruik van de elementen die aanwezig zijn op site en die eigendom zijn van derden, houdt in dat de toestemming van deze derden (rechthebbenden) verkregen werd.

 

Aanmaak van hyperlinks naar deze site

Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis geven de toelating van het aanmaken van oppervlakte links (surface linking) die verwijzen naar de onthaalpagina van de site of elke andere pagina in zijn geheel en dit zonder voorafgaande toelating. Het gebruik van technieken, teneinde een deel of heel de site op te nemen met de verhulling van (was het maar een deel van) de exacte oorsprong van de informatie, vereist vooreerst de schriftelijke toestemming van Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis. Elke aanvraag in deze zin dient gericht te worden aan de beheerdienst van de site (cf. infra).

 

Richtlijnen aangaande de verzameling van gegevens met een persoonlijk karakter

In principe is de toegang tot de beschikbare informatie vrij, zonder persoonlijke gegevens te hoeven geven zoals naam, adres, emailadres …

Uitzonderlijk, teneinde het verkrijgen van bijkomende diensten (bestelling van documenten, abonnement op een nieuwsbrief ...), is het mogelijk dat informatie, voornamelijk contactgegevens, kunnen gevraagd worden aan de gebruiker. In dit geval worden de gegevens verwerkt conform aan de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van het privéleven wat betreft verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter.

 

Concreet betekent dit dat:

 

Verantwoordelijke van de behandelingen

De verantwoordelijken van de persoonlijke gegevens aangaande de site zijn Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw, die vertegenwoordigd worden door de dienstverantwoordelijke of de dienstdirecteur. Alle vragen aangaande de bescherming van de privacy op de site kunnen aan hem worden gesteld op volgend adres: Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw – Wolstraat 17 bus 50 – 1000 BRUSSEL – BELGIË, evenals per e-mail.

 

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie gebonden aan het surfen

Wanneer u zich op de site begeeft, verzamelen bezochte servers automatisch de volgende gegevens:

Door deze internetsite te gebruiken, geeft u de toelating aan Stichting Auschwitz – Auschwitz in Gedachtenis vzw van uw nominatieve gegevens te beheren volgens de voorwaarden en doeleinden hierboven beschreven.

 

Schadeclaims

Elk geschil aangaande deze online overeenkomst en betwisting aangaande deze site en zijn inhoud, zullen exclusief berecht worden door het Belgische recht. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u, in geval van geschil, de bevoegdheid van de Brusselse – Belgische tribunalen en gerechtshoven.

 

Webmaster

Auschwitz in Gedachtenis vzw – Stichting Auschwitz


Colloque international « 75 AKTION REINHARDT - AKTION ERNTEFEST », novembre 2018

B. Dan - Discours d'ouverture
S. Lehnstaedt - Trente annees de sources, recherches et commemorations de l’Aktion Reinhardt
M. Tregenza - Le role du SS Sturmbannfuehrer Christian Wirth dans l’Aktion Reinhardt
C. Busch - Réseaux d'apprentissage de la perpétration : le rôle de Karl Friedrich Höcker
J. Hoffmann - Le camp forestier de Borek – l’Aktion 1005 dans le contexte de l'Aktion Erntefest
T. Matta - Les hommes de l'Aktion Reinhardt dans la zone d’opérations Adriatisches Küstenland
M. Evans - Perez Szechtman - Récit d'un survivant de l'Aktion Erntefest
I. Schute - La recherche archéologique dans les centres d'extermination : un nouveau paradigme ?

2018 – L’eugénisme médical et les dévoiements de la science

J. Puttemans "Eugénisme : Un bref aperçu historique" - 05-2018
A. Doglia "Science et médecine au service de l’empire japonais : 1930-1945" - 05-2018
R. Toledano "August Hirt et son projet de collection de crânes" - 05-2018