Inhoudstafel, samenvattingen en integrale teksten nr. 104 - Stichting Auschwitz
Wetenschappelijk tijdschrift: Getuigen

Bestelling van het volledige nummer

 

Terug naar de lijst van tijdschriften

 

Editoriaal: Twintig jaar later: Nieuws uit het Oosten (pdf)

 

Dossier: Nogmaals antifascisme. Geschiedenis – Ideologie – Gedachtenis

Gecoördineerd door Carola Hähnel-Mesnard

 

Carola Hähnel-Mesnard: L'antifascisme - Quelle actualité ? (pdf)

 

I. Historische perspectieven

Frediano Sessi: L’antifascisme et la résistance en Italie, 1922-1945 (pdf)

 • In zijn beginfase was het Italiaanse antifascisme uitsluitend een parlementaire protestbeweging die zich niet de vraag stelde naar de middelen om daadwerkelijk tegen het nieuwe regime te strijden. De moord op Matteotti en de definitieve uitschakeling van politieke partijen, pers- en vakbondsvrijheid, de invoering van 'superfascistische' wetten in 1926 samen met de oprichting van de Bijzondere rechtbank voor de Verdediging van de Staat, dat alles maakte duidelijk dat alleen nog een clandestiene oppositie tegen de fascistische Staat mogelijk was. Het gevolg was een sterke clandestiene emigratie, overwegend van politieke aard (en niet intellectuele zoals van het naziregime). De clandestiene beweging in het buitenland was drievoudig: socialistisch, communistisch en radicaal democratisch, waarvan de opmerkelijke uitdrukking de beweging 'Rechtvaardigheid en Vrijheid' was. Die bewegingen waar een katholieke oppositie kan aan toegevoegd worden, bestonden ook in het binnenland. Het clandestiene antifascisme was in de handen van een kleine minderheid van politieke prominenten die elkaar ontmoetten in de Weerstand. Die begon als gewapende strijd echt op 8 september 1943 met de aankondiging van de wapenstilstand tussen Italië en de Geallieerden en ging door tot het einde van de oorlog met als doel de strijd tegen nazisme en fascisme.

 

Andreas Agocs: Restrained Revolution: Antifascist Committees in Occupied Germany, 1945-1946 (pdf)

 • Dit artikel analyseert de rol van verscheidene antifascistische « actiegroepen » en comités (Antifas) die in Duitsland uit de grond schoten tijdens de ineenstorting van het naziregime en de vroege maanden van de bezetting door de Geallieerden. Deze groepen vertoonden elementen van de massapolitiek uit de vooroorlogse en evenzeer aspecten van de meer geatomiseerde politiek van de naoorlogse samenlevingen. De Antifa-beweging was een onderdeel van de bredere revolutionaire beweging die de sociale politieke en ideologische structuren op het Europese continent tussen 1930 en 1950 transformeerde en daarmee de openbaarheid van het interbellum en van de oorlogstijd.
  De Antifas werden beschreven als « initiatieven met revolutionair potentieel ». Toch waren hun activiteiten – gewoonlijk in samenwerking met de Geallieerden in Oost en West –, redelijk ingehouden levende een blijvende bijdrage tot het naoorlogse bestel. Hun poging massabewegingen te worden mislukte niet alleen omwille van beperkingen en verboden vanwege de Geallieerden, maar ook door het gebrek aan belangstelling bij de Duitse bevolking. Hun retoriek en zelfbeeld liet denken aan de paramilitaire politiek van het interbellum. De ervaringen en sociale verstoringen van de nazi-periode en de oorlog betekenden dat vele Duitsers blij waren de politiek en de vergelding over de laten aan de nieuwe Volksparteien en de rechtbanken eerder dan aan basis-massa-bewegingen. Zo verloor her idee antifascisme zijn revolutionair karakter in het Westen. Tezelfdertijd baande in de Soviët-zone het verbieden van de Antifas de weg voor de gecentraliseerde controle van de SED over de « antifascistische massaorganisaties » van de DDR, die weinig gemeen hadden met de zogenaamde eerste-activisten. Daarom kan de periode onmiddellijk na de oorlog best gekenmerkt worden als een onherroepelijk proces van « de revolutionering » van het potentieel van antifascistisch activisme.
   
  Dit artikel analyseert de rol van verscheidene antifascistische 'actiegroepen' en comités (Antifas) die in Duitsland uit de grond schoten tijdens de ineenstorting van het naziregime en de vroege maanden van de bezetting door de Geallieerden. Deze groepen vertoonden elementen van de massapolitiek uit de vooroorlogse en evenzeer aspecten van de meer geatomiseerde politiek van de naoorlogse samenlevingen. De Antifa-beweging was een onderdeel van de bredere revolutionaire beweging die de sociale politieke en ideologische structuren op het Europese continent tussen 1930 en 1950 transformeerde en daarmee de openbaarheid van het interbellum en van de oorlogstijd.
  De Antifas werden beschreven als 'initiatieven met revolutionair potentieel'. Toch waren hun activiteiten – gewoonlijk in samenwerking met de Geallieerden in Oost en West –, redelijk ingehouden levende een blijvende bijdrage tot het naoorlogse bestel. Hun poging massabewegingen te worden mislukte niet alleen omwille van beperkingen en verboden vanwege de Geallieerden, maar ook door het gebrek aan belangstelling bij de Duitse bevolking. Hun retoriek en zelfbeeld liet denken aan de paramilitaire politiek van het interbellum. De ervaringen en sociale verstoringen van de nazi-periode en de oorlog betekenden dat vele Duitsers blij waren de politiek en de vergelding over de laten aan de nieuwe Volksparteien en de rechtbanken eerder dan aan basis-massa-bewegingen. Zo verloor her idee antifascisme zijn revolutionair karakter in het Westen. Tezelfdertijd baande in de Soviët-zone het verbieden van de Antifas de weg voor de gecentraliseerde controle van de SED over de 'antifascistische massaorganisaties' van de DDR, die weinig gemeen hadden met de zogenaamde eerste-activisten. Daarom kan de periode onmiddellijk na de oorlog best gekenmerkt worden als een onherroepelijk proces van 'derevolutionering' van het potentieel van antifascistisch activisme.

 

André Koulberg: L’antifascisme en France hier et aujourd’hui. Questions d’interprétation (pdf)

 • Over het antifascisme in Frankrijk vindt men de laatste 20 jaar weinig werken. Die verwaarlozing is een verloochening. Een aantal specialisten van extreemrechts onder de Franse historici hebben vragen bij de gepastheid van de term 'fascisme' waarmee de antifascisten zwaaien. Zouden die zich kunnen vergist hebben? Bij nader onderzoek van hun stellingnames vertonen hun werkwijze en hun conceptualisering aantoonbaar een sterkere coherentie dan gedacht. Dat stelt ons dan weer in staat om de methodologische keuzes van de historici te bevragen.

 

Ute Weinmann: Les Slovènes de Carinthie au sein des partisans de Tito. Un exemple de résistance antihitlérienne en Autriche annexée (pdf)

 • Het gewapende verzet van de Slovenen van Karinthië tegen Hitler was het eerste in Groot-Duitsland en het enige op Oostenrijkse bodem dat de nazi oorlogsmachine verontrustte. Kenmerkend voor dit verzet zijn zijn militaire 'extraterritoriale' organisatie (communistisch Joegoslavisch) en zijn etnische dimensie. Even de structurele repressie van de Sloveense minderheid sinds de 19de eeuw in herinnering brengen tot aan de brutale germanisering doos de nazi’s, maakt het mogelijk de beweegredenen van dit verzet beter te omlijnen. Het werd gedragen door een franje van de bevolking zonder enige natuurlijke neiging tot verzet a priori. Tijdens de 'Anschluss'-periode in maart 1938 tot de aanval op Joegoslavië in april 1941 gaat het om geïsoleerde daden van actief verzet, maar de passieve ongehoorzaamheidsweerstand groeit binnen de Sloveense minderheid. Openlijk vervolgd – etnische homogeneïsering is de bedoeling -, getekend door de massale deportatie in april 1942, vervoegen talrijke Slovenen van Karinthië als strijders-weerstanders het Sloveens Bevrijdingsfront (OF) en de partizanen van Tito. In 1945 wordt het zuiden van Karinthië bevrijd door het Joegoslavië van Tito, dat de annexatie eist van het zuidelijke deel van de provincie, wat oude en nieuwe angsten tot leven wekt ('slavizering' en communisme). Binnen de Oostenrijkse Staat, met zijn notoir gebrekkige omgang met de herinnering is het biculturele grensland Karinthië duidelijk een bijzonder geval. De antifascistische herinnering van de Sloveense partizanen blijft immers niet alleen controversieel om politieke redenen, maar blijft voor altijd de stempel dragen van die etnische dimensie.

 

II. Antifascisme en de Koude Oorlog: ideologie en discours

Martina Schiebel et Yvonne Robel: Limites d’un antifascisme interallemand pendant la Guerre froide. L’ « Association des persécutés du régime nazi » (VVN) en Allemagne de l’Est et de l’Ouest (pdf)

 • De geschiedenis van de Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes laat zien dat heel Duitse antifascistische activiteiten na 1945 bepaald werden door de kontekst van de Koude Oorlog. In het Westen werd de organisatie als communistisch gebrandmerkt, in het Oosten werd ze als overbodig ontbonden. Antifascistische stellingnames moesten wijken voor de confrontatie tussen twee politieke systemen.

 

Mercedes Yusta Rodrigo: Réinventer l’antifascisme au féminin : la Fédération Démocratique Internationale des Femmes et le début de la Guerre froide (pdf)

 • 1945. De oorlog was pas voorbij, toen antifascistische vrouwen uit 37 landen in Parijs samenkwamen om de Fédération Démocratique Internationale des Femmes op te richten, een vrouwenorganisatie waarvan het duidelijk doel was zich te vergewissen. van de totale verplettering van het fascisme en de verworvenheden van de antifascistische zege veilig te stellen. De meeste vrouwen waren met nationale communistische partijen verbonden en gingen eveneens een belangrijke inspanning leveren met politieke propaganda en verdediging van de Soviët-Unie, dit in de internationale kontekst van de Koude oorlog. Ze blazen daartoe nieuw leven in praktijken en vertogen van antifascistisch militanten, van de jaren 30. Maar ze bouwen ook een vertoog op rond het moederschap om hun optreden in de openbare ruimte te rechtvaardige en dat uitmondt in een pacifistisch vertoog dat de Soviët-Unie zal recupereren. In haar 'oorlog' tegen de propaganda van het Westen.

 

III. Pluraliteit tegens eenvormigheid: de antifascistische discours in de DDR

Anne Kwaschik: L’antifascisme au féminin : La RDA et Ravensbrück (pdf)

 • Welke zijn de kenmerken van de 'herinneringssituatie' van Ravensbrück op het einde van de jaren 1950? Het enige concentratiekamp voor alleen vrouwen op het grondgebied van de DDR ziet zich gedwongen zich voor te stellen en zich te ontwikkelen uitgaande van de categorieën gebruikt voor Buchenwald, en dat zonder zijn eigenheid te verzaken maar door het onderscheid te beklemtonen. Het artikel volgt het onderhandelingsproces rond de te kiezen historische elementen, uitgaande van twee concrete momenten waarin de herinneringsarbeid zich uitkristalliseert, met name de debatten omtrent de binnen de omheining van het kamp op te richten monumenten, en omtrent het literaire verhaal dat als 'correcte weergave' van het leven in de concentratiekampen zou kunnen aanvaard worden. Zo is er de vraag over de moeilijkheden van het vrouwenkamp om zijn plaats te vinden naast Buchenwald en de klemtoon op het ambiguë karakter van een herinnering die zich zelf modelleert naar een andere herinnering.

 

Joanne Sayner: The Personal and the Political: Remembering Adam Kuckhoff, Remembering Resistance (pdf)

 • Case Study van een tentoonstelling over leden van de 'Rode Kapelle' – verzetsgroep. Ik onderzoek de in de tentoonstelling rivaliserende visies op het antifascisme en betoog dat Greta Kluckhoff een onmisbare rol speelt in het in vraag stellen van de herinnering in de DDR en BRD. Met behulp van de begrippen 'residueel' en 'conjunctuur' laat ik zien hoe de 'cultural turn' in hedendaagse discussies over antifascisme de dominerende monolitische herinnering problematiseert.

 

Jan Maas: « Les idéaux des résistants antifascistes sont-ils réellement atteints aujourd’hui en RDA ? » La culture du souvenir antifasciste vue de l’intérieur : l’exemple des carnets d’Herbert Ansbach (1913-1988) (pdf)

 • Het vertoog over de herinnering aan het antifascistisch verzet in de DDR richt zich op de manier waarop de SED het gebruikte om haar heerschappij te consolideren. De cultuur van de voormalige verzetsstrijders die het herinneringswerk deden in de comités van antifascistische verzetsstrijders genoot tot nu toe amper aandacht. De auteur heeft de gelegenheid gehad autobiografische documenten van Herbert Ansbach, één van hun leden, te onderzoeken.

 

Johanna Drescher: L’antifascisme, une réalité vécue ?  L'exemple de l’émigration espagnole communiste à Dresde (pdf)

 • Toen de Spaanse Communistische Partij (PCE) werd verboden door de Franse regering, gingen ongeveer 90 leden in ballingschap naar de DDR. Op bevel van de Socialistische Eenheidspartij van Duitsland (SED) werd hen alle nodige financiële en materiële steun verzekerd. Zo konden ze een leven leiden in overeenstemming met de gemiddelde Duitse standaard in die tijd. De veel betwiste 'antifascistiche mythe' lijkt in dit geval werkelijkheid geworden.

 

IV. Verheerlijking en ideologische herstel

Catherine J. Plum: Feminine Heroes, Masculine Superheroes? Antifascist Education and Children’s Literature in the German Democratic Republic (GDR) (pdf)

 • De opvoeding van de jongeren en de kinderliteratuur in communistisch Oost-Duitsland bevorderde bij de beeldvorming over communistische antifascistische verzetsstrijders gender-stereotypen, met een voorkeur voor mannen, helden verwikkeld in top politieke en militaire actie en weinig aandacht voor de bijdragen van vrouwen, in ondersteunende rollen dan nog. Veteraanantifascisten en enkele vertellers hebben deze hiërarchie in vraag gesteld en het antifascistische model-verhaal gecompliceerd.

 

Bill Niven: The GDR, Weimar Classicism and Resistance at Buchenwald (pdf)

 • Dit artikel bestudeert de relatie in Oost-Duitsland tussen Buchenwalds Nationale Mahn-und Gedenkstätte en de Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar. Hoewel het om afzonderlijke instellingen ging, werden ze door de politieke en culturele DDR-overheden gebundeld in een poging aan te tonen dat de antifascistische weerstand in Buchenwald een uitdrukking was van hetzelfde humanisme als dat bewaard in de erfenis van de Deutsche Klassik.

 

V. De erfenis van de antifascisme

Georgi Verbeeck: Van overwinnaars tot verliezers van de geschiedenis. De erfenis van het DDR-antifascisme. Staatsideologie en geschiedschrijving in de DDR (pdf)

 • In de DDR maakte het antifascisme de kern uit van de staatsideologie. Ook de geschiedschrijving was er gehecht aan een bijzondere interpretatie van het fascisme, van Hitler en het Derde Rijk. De DDR presenteerde zich immers als het 'andere' en 'betere Duitsland' dat radicaal uit de schaduw van het nazi-verleden was getreden. Na de 'Wende' van 1989 werd met dit zelfbeeld afgerekend en werd de geschiedschrijving in het oude Oost-Duitsland aan een drastische reorganisatie onderworpen. Daarom dringt zich de vraag op wat er van het oude antifascisme, in overtuiging en in de historiografie, is overgebleven. Bij een overzicht van de denkbeelden die bij voormalige DDR-historici aanwezig zijn, is het resultaat niet eenduidig. Enerzijds wordt er kritiek geleverd op de verstarring en het dogmatisme die de DDR-historiografie 40 jaar in hun greep hielden. Anderzijds blijven de meeste voormalige DDR-historici gehecht aan een minimale morele antifascistische consensus. Antifascisme wordt meestal beschouwd als een moreel engagement dat niet alleen het bestaansrecht van de DDR rechtvaardigde maar ook een positieve terugblik mogelijk maakt op de persoonlijke biografie en de rol die menig historicus in de DDR speelde.

 

 

Varias

Sophie Ernst: Mémoire de la Shoah, Figure du « nouveau père ». Variations sur La vie est belle de Roberto Benigni (pdf)

 • Gaat het wel om een 'film voor de gedachtenis van Auschwitz'? Bij zijn uitkomen in 1998 als zodanig voorgesteld, werd La vita è bella het voorwerp van verscheidene polemieken in de middens van onderzoekers van de Shoah. Tussen de kwaliteiten en de gebreken die men in de film kan constateren, blijft één overtuiging aanwezig bij de auteur. Het gaat voor alles om een film over de 'nieuwe vaders'. Over de relatie vader-kind enerzijds, maar ook over het aanklagen van de stereotypes van mannelijkheid en het patriarchaat zoals die leefden in de fantasmagorie van fascisme en nazisme. Auschwitz zou in dat kader slechts dienen om de dramatische spanning in de film te verhogen.

 

Frediano Sessi: Auschwitz, Bloc 21 : Une question ouverte (pdf)

 • Rond het paviljoen van de Italiaanse deportatie in Block 21 in Auschwitz, ingehuldigd in april 1980, ontstond in Italië een polemiek die meteen een zorgwekkende draai kreeg. De ANED (Nationale Vereniging van de voormalige gedeporteerden), de legitieme eigenaar van het memoriaal en het ISREC (Instituut voor de geschiedenis van de weerstand en de hedendaagse geschiedenis) weigeren er aan te komen. Bovendien gaat het om een kunstwerk van de gekweldheid en als zodanig gewild door zij die het drama van de deportatie persoonlijk hebben beleefd. Maar waarom, anderzijds, niet overwegen om het te integraal te verplaatsen, om het als kunstwerk en herinneringswerk te tonen in een museum in Italië? Daar zou het talrijke jongeren kunnen bereiken en zo een pedagogische functie vervullen.

 

Marty J. Kalb: Thoughts on the Creation of the Artwork Holocaust Portraits: Victims Perpetrators Witnesses (pdf)

 • Mijn artikel gaat over mijn esthetische en mijn filosofische keuzes bij de creatie van Holocaust Portraits. Victims Perpetrators Witnesses.
  Mijn sleutelpunten:
  1. Alle getoonde mensen waren slachtoffers van hun Holocaustervaringen. De diepe oorzaken van de Holocaust pogen te vatten maakt het noodzakelijk te begrijpen wie de gewone mensen, slachtoffers van de misdadigers of beulen van die tragedie, waren.
  2. De visuele realiteit is fundamenteel verschillend van een literaire beschrijving. In mijn werken poog ik bij de hedendaagse kijker zijn begrip van en zijn emotionele reactie op de Holocaust te verbeteren door middel van een visuele representatie van slachtoffers van de misdadigers en van getuigen.
  3. Begrijpen waarom, door wie en hoe de Holocaust plaats vond, vormt een essentieel element om de politieke en morele kronkels van het verleden te snappen, terwijl we vooralsnog proberen de democratie te versterken, het racisme te bestrijden en de mensenrechten te waarborgen voor alle volkeren ter wereld.

 

 

Terug naar de lijst van tijdschriften

Het Tijdschrift staat online op
openedition.org


revues.org

Alle nummers

 • Nr. 134 (04/2022) De moord op de ‘nuttelozen’

   

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog wenste het naziregime niet alleen het voor haar gevaarlijke Joodse ‘ras’ te vernietigen. Alvorens deze plannen in daden om te zetten, vermoordden de nazi’s massaal zogenaamde ‘minderwaardigen’ die niet binnen hun raciaal-eugenetische ideologie en Weltanschauung pasten. Mentale en lichamelijke mindervaliden zouden gedurende het hele wereldconflict systematisch slachtoffer worden van de pseudomedische, maar moordzuchtige naziwaanzin.

  Inhoudsopgave

  Nr. 133 (10/2021) 1918-1938: De politisering van de muziek in Europa

   

  Dit dossier zal dieper ingaan op het gebruik en misbruik van de muziek door de politieke wereld tijdens het interbellum. Er zijn veel voorbeelden van hoe de politieke propaganda zich genesteld heeft in de Europese muziekcultuur.

  Inhoudsopgave

  Nr. 132 (04/2021) AKTION REINHARDT en AKTION ERNTEFEST

   

  Tijdens Aktion Reinhardt werden van maart 1942 tot november 1943 bij benadering 1,8 miljoen Poolse Joden omgebracht in de gaskamers van Bełżec, Sobibór, Treblinka en Majdanek. De Joden die aan de gaskamers wisten te ‘ontsnappen’ werden op 3 en 4 november 1943 – tijdens Aktion Erntefest – doodgeschoten in Majdanek, Trawniki en Poniatowa.

  Inhoudsopgave en samenvattingen

  Nr. 131 (10/2020) Oorlog in de Stille Oceaan

   

  Het jaar 2020 markeert ook de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan of – moeten we het nog herhalen – het echte einde van de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van deze oorlog is doorgaans weinig bekend bij, en wordt soms genegeerd door het grote publiek in Europa. In het beste geval zijn de filmliefhebbers bekend met fragmenten uit Amerikaanse films over dit onderwerp. De Pacifische oorlog, die ook wel de Tweede Wereldoorlog in Oost-Azië en de Grote Oceaan wordt genoemd, was het toneel van de Tweede Wereldoorlog, die zich afspeelde in Azië, de Stille Oceaan, de Indische Oceaan en Oceanië. Geografisch gezien was dit het grootste conflictgebied van de oorlog, bestaande uit de uitgestrekte Stille Oceaan, het zuidwesten van de Stille Oceaan en Zuidoost-Azië. Het omvatte ‘perifere’ conflicten zoals de Tweede Chinees-Japanse Oorlog (begonnen op 7 juli 1937) en de Sovjet-Japanse Oorlog (begonnen op 9 augustus 1945).

  Inhoudsopgave en samenvattingen

  Nr. 130 (04/2020) Receptie van de Holocaust en mentaliteitswijziging in Joodse en Christelijke milieus

  De receptie van de Holocaust zet een bewustwordingsproces voor de hele mensheid in gang en spoort ons allen aan tot een kritische bevraging. In dit dossier stellen we de modaliteiten en de uitdagingen, verbonden met het doorgeven van de geschiedenis van de Holocaust voor en we evalueren ze. Daarnaast motiveren we de verschuivingen in identiteit en mentaliteit die eruit voortvloeien. Hoe zag het katholicisme het judaïsme vóór en tijdens de Holocaust? Met welke joodse en interreligieuze rituelen wordt de Holocaust in Israël en in de Verenigde Staten herdacht? De evolutie van de Joodse houding ten opzichte van de Holocaust wordt uit de doeken gedaan aan de hand van de analyse van de zogenaamde Bitburg-controverse, die ontstond door het bezoek van president Ronald Reagan aan het Duitse Soldatenfriedhof van Bitburg (Duitsland) in mei 1985. De zaak van het karmelietessenklooster van Auschwitz (1985-1993) ten slotte, toont aan hoezeer de Kerk in België en Frankrijk betrokken was bij de oplossing van het conflict en is zonder twijfel een mijlpaal binnen de “catechese van de erkenning” van de Kerk ten opzichte van de Joden. De geschiedkundige antwoorden van dit dossier op de vraagstelling met betrekking tot de Holocaust kunnen bepalend zijn voor het voortbestaan van het judaïsme en de betrekkingen tussen judaïsme en christendom.


  Inhoudsopgave en samenvattingen
  Nr. 129 (10/2019) De erkenning van de slachtoffers

   
  De voorbije decennia heeft de opvatting postgevat dat de slachtoffers van massamoorden onze erkenning verdienen. Ze zijn niet meer weg te denken uit onze herdenkingscultuur. Dit dossier geeft een stand van zaken en werpt een blik op het ruime spectrum aan maatregelen die een blijvende erkenning moeten waarborgen. Er zijn de eenvoudige herdenkingsmomenten, maar ook en vooral de doelgerichte juridische acties binnen de strafrechtspraak op internationaal niveau die de slachtoffers van gewelddaden voor het voetlicht brengen. Er is andermaal aandacht voor de diverse aspecten van de problematiek van de erkenning, vooral daar waar een vorm van rivaliteit tussen de slachtoffers ontstaat. Tot slot belicht het dossier de transgenerationele dimensie. Diverse thema’s maken het voorwerp uit van concrete onderzoeksdomeinen. In dit dossier komen onder andere de genocide op de Tutsi in Rwanda en de aandacht voor de slachtoffers van massamoorden in de cinematografie aan bod.


  Inhoudsopgave en samenvattingen
  Nr. 128 (04/2019) De herinnering aan de genocide op de Tutsi, 25 jaar later

  April 1994. Op de televisieschermen in Europa worden beelden getoond van verminkte lichamen in Rwanda. 25 jaar later willen wij herdenken.

  Inhoudsopgave en samenvattingen

  Nr. 127 (10/2018) 1918 en het voortdurende geweld

  Honderd jaar geleden, in november 1918, eindigde de Eerste Wereldoorlog. Na vier jaar bloedige oorlog keerde de vrede weer in Europa. Althans, zo leek het vanuit het gezichtspunt van de overwinnaars, en zo zal het ook lijken vanuit het gezichtspunt van een vredesgezinde eeuwherdenking honderd jaar later. De historische werkelijkheid was weerbarstiger. Op z’n minst tot 1923 bleef het geweld voortduren in de vorm van revoluties en contrarevoluties, burgeroorlogen en oorlogen. En ook de geesten bleven in de ban van het geweld, zowel te linker- als te rechterzijde.
  In het themanummer ‘1918 en het voortdurende geweld’ reconstrueert Getuigen hoe Europa na 1918 in de greep bleef van het geweld en hoe de oorlog zijn stempel drukte op een geweldcultuur die zou exploderen in het totale geweld van de Tweede Wereldoorlog.

  Inhoudsopgave en samenvattingen

  Nr. 126 (04/2018) Vragen over de toekomst van de herinnering

  Op 20 en 21 januari 2017 vond in het Luxemburgse Esch-sur-Alzette het colloquim Questions sur l’avenir du travail de mémoire / Fragen zur Zukunft der Gedenk- und Erinnerungsarbeit plaats, waar verschillende sprekers zich bezonnen over de toekomst van het herinneringswerk. Dankzij Frank Schroeder, directeur van het Musée national de la résistance in Esch en initiatiefnemer van het congres, konden we in dit dossier zes lezingen publiceren die een antwoord trachten te formuleren op de volgende vragen: Hoe bouwen we een kritische herinneringscultuur rond de Shoah op, die komaf maakt met mythes en nationale fragmentering? En hoe vangen we de afwezigheid van rechtstreekse getuigen op? Wie geeft wat door in de toekomst, en hoe?

  Inhoudsopgave en samenvattingen

   
  Nr. 125 (10/2017) Vervolging van homoseksuelen door de nazi's

  Dankzij het toegenomen aantal studies over het onderwerp is de afgelopen jaren onze historische kennis gegroeid over de vervolging en deportatie van homoseksuelen door de nazi’s. In dit dossier geven we het woord aan zowel ervaren als jonge onderzoekers. Zij werpen licht op het bijzondere lot van vrouwelijke en mannelijke homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en bestuderen hoe de herinnering aan deze episode evolueerde na de oorlog.

  Inhoudsopgave en samenvattingen

  Nr. 124 (04/2017) Muziek in de kampen

  Muziek vormde een belangrijk onderdeel van het leven in een concentratiekamp, al dan niet geleid door de nazi’s. Welke soort muziek werd daar gecomponeerd en uitgevoerd, en wat was de precieze functie ervan? Was het een overlevingsmechanisme, een vorm van verzet voor de gedetineerden, een manier om hoop en menselijkheid uit te drukken? Of was het een instrument van terreur in handen van de kampbewakers? En wat is de rol van muziek in het herinneringswerk? Deze vragen vormen de rode draad doorheen het dossier.

  Inhoudsopgave en samenvattingen

  Nr. 123 (10/2016) Translating Memory

  Presentation of the dossier: What is the relationship between testimony, defined as a more or less ritualized firstperson account of political violence, and translation? Correspondingly, how does the translator position herself towards the witness? Can the translator be, or become, a witness? How, when and why are testimonies translated? Which linguistic and discursive strategies do translators resort to when faced with ethically challenging texts? Which role do they play exactly in the transmission of the historical knowledge, cultural values or social critique conveyed by the testimony? Does translation weaken or rather reinforce the relevance and impact of the original statement? How important is translation in literary, political and institutional settings? Do these specific settings determine translation practice in significant ways? To which extent can subsequent processes of transcription, editing, translation and archiving affect the source text? And how accurate are the boundaries we draw to distinguish witnessing from translating, documentary from literary testimony, the original from its translation? These are the main questions we intend to explore in our dossier.

  Inhoudsopgave en samenvattingen

  Nr. 122 (04/2016) Revisionisme en negationisme

  In de strikte betekenis van het woord is negationisme ‘de doctrine die de realiteit van de genocide door de nazi's op de Joden ontkent, meer bepaald het bestaan van de gaskamers’ (Larousse online). Bij uitbreiding slaat het begrip ook op de ontkenning van andere genocides en misdaden tegen de mensheid. De literatuur over het negationisme is omvangrijk: in veel landen zijn er zowel studies over het negationisme zelf als biografieën van negationisten. De argumentatieve en retorische strategieën van de negationisten zijn in het lang en het breed blootgelegd en websites ontmaskeren systematisch hun drogredenen. Er bestaat dus al behoorlijk wat betrouwbare informatie over het fenomeen. Toch is het om diverse redenen noodzakelijk om erop te blijven terugkomen.

  Inhoudstafel

  Nr. 121 (10/2015) Extreem geweld op/in scène

  Extreem geweld schuwt het beeld niet. Het spat van het scherm. Surft van het ene medium naar het andere, van de ene stijl naar de andere – reportages, documentaires, fictie, allerlei kunstvormen. Theater houdt zich afzijdig van die gretige klopjacht, hoewel ook hier het thema steeds terugkeert. Maar op een andere manier. Al van bij zijn ontstaan onderzoekt theater de voorstelling van geweld, maar het wist op haast miraculeuze wijze te ontsnappen aan de vaak steriele polemiek rond het verbod (of niet)… op de representatie van de Holocaust. De ‘theatrale’ benadering van extreem geweld getuigt vandaag dan ook van een verfrissende jeugdigheid en een onvermoeibaar streven naar de juiste verhouding tussen ethiek en esthetiek.

  Inhoudstafel en samenvattingen

  Nr. 120 (04/2015) Herinnering aan de Armeense genocide

  De Armeense genocide van 1915 vormt vandaag nog steeds het onderwerp van vele debatten en controversen. De geschiedenis geeft aanleiding tot intentieverklaringen, inzet en verzet, en zelfs ontkenning. Toch worden steeds openlijker banden gesmeed, bruggen gebouwd en gesprekken gevoerd tussen de Armeense en Turkse gemeenschap. Is verzoening mogelijk?

  Inhoudstafel en samenvattingen

  Nr. 119 (12/2014) 70 jaar geleden: Auschwitz. Terugblik op Primo Levi

  27 januari 1945. Zeventig jaar geleden wandelden de eerste soldaten van het Rode Leger Auschwitz binnen. Men zou kunnen zeggen dat het kamp toen werd ‘bevrijd’, hoewel Auschwitz, en geen enkel ander nazikamp, ooit een prioriteit vormden voor de Geallieerden. Primo Levi was een van de weinige overlevenden die zich wisten te verbergen en zo ontsnapten aan de gedwongen evacuaties. Jood, gedeporteerde, chemicus, getuige, schrijver: we blikken terug op deze complexe figuur, op zijn evolutie tot wat hij zelf een ‘professionele overlevende’ noemde, op zijn oeuvre. En op de betekenis die hij aan de woorden ‘verzet’ en ‘engagement’ gaf.

  Inhoudstafel en samenvattingen

  Nr. 118 (09/2014) Dictatuur en terreur in Argentinië, Chili en Uruguay

  Tussen 1970 en 1990 kennen Argentinië, Chili en Uruguay een bijzonder gewelddadige periode van dictatuur en staatsterreur. Het proces van democratisch herstel in de jaren daarna gaat onvermijdelijk gepaard met de constructie van verhalen en herinneringen die het verleden vormgeven. De figuur van het slachtoffer staat centraal in dit proces, en wordt kritisch geanalyseerd in de teksten die Claudia Feld, Luciana Messina en Nadia Tahir hebben verzameld.

  Inhoudstafel en samenvattingen

  Nr. 117 (03/2013) Hoe herinneringen zich tot elkaar verhouden

  Nr. 117 (maart 2013): Amis ? Ennemis ? Relations entre mémoires [Vriend of vijand? Hoe herinneringen zich tot elkaar verhouden]

  Er werd al veel gesproken en geschreven over groepsherinnering, waarbij onderlinge relaties tussen herinneringen en hun geschiedenis vaak worden beschreven in termen van conflict, ‘oorlog’, concurrentie. Zo ontstonden krachtige clichés, een soort van algemeen aanvaarde doxa over het collectieve en culturele geheugen. Met dit dossier willen we een kritische analyse bieden van deze concepten en deze doxa. We onderzoeken met name de opkomst, de samenstelling en de onderlinge verbanden tussen verschillende herinneringen rond de grote gewelddadige periodes van de 20e eeuw. Welke relaties zijn mogelijk tussen deze herinneringen, die zich misschien niet op dezelfde gebeurtenis enten maar wel degelijk een aantal kenmerken en thema’s delen?

  Inhoudstafel en samenvattingen

  Nr. 116 (09/2013) Herdenkingsreizen

  Moeten we bang zijn van het fenomeen ‘herinneringstoerisme’? Of moeten we leren leven met die realiteit? Valt elke bezoeker, in groep of individueel, voortaan onder de categorie van ‘toerist’? Of is die categorie een intellectuele simplificatie die ver afstaat van wat men tijdens zo’n bezoek ervaart? We moeten de vraag ietwat anders formuleren, wanneer we kijken naar de begeleide reizen die voor jongeren worden georganiseerd, voornamelijk door leerkrachten. In dit dossier geven we het woord aan historici en pedagogen die ervaring hebben met herinneringsreizen.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 115 (03/2013) Spanje en de opbouw van de gedachtenis

  In dit nummer trachten we inzicht te krijgen in de veelsoortige identiteiten en relaties tussen herinneringen en representatievormen in het hedendaagse Spanje. Het is vandaag van essentieel belang om een nieuw licht te werpen op de gelaagde herinnering aan de burgeroorlog, de ballingschap en de repressie onder Franco. Verder herbekijken we de manier waarop andere herinneringen, zoals die aan de Shoah, werden ontvangen en geïntegreerd. In het bijzonder richten we onze aandacht op de spanningen – soms antagonistisch, soms productief – die bestaan tussen officiële evenementen, acties van verenigingen en artistieke initiatieven.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 114 (12/2012) Gedenkplaatsen

  Herdenkingsplaatsen vormen het tastbare spoor van de Europese herinnering en geschiedenis van de twintigste eeuw. Maar hoe zien zij er vandaag uit? Sinds tien of vijftien jaar zijn de criteria voor het tentoonstellen en het bewaren van de sites vaak grondig veranderd, net zoals de nieuwe ontwikkelingen in het historisch onderzoek onze visie en interpretatie van het verleden hebben veranderd. Ondertussen zijn het niet meer zozeer de getuigen, maar eerder professionele historici, die de geschiedenis schrijven. Toch is dat niet de enige oorzaak van de evolutie in het domein: men is zich bewuster geworden van het belang van overdracht en herinneringseducatie, en bovendien heeft de archeologie het historisch onderzoek veel bijgebracht. We hebben de ideologische sluier van ons afgeworpen die zo bepalend is geweest voor onze opvatting van de permanente tentoonstellingen, het behoud van de sites en de organisatie van de bezoeken. Kunnen we stellen dat een nieuw tijdperk is aangebroken in de herinneringsoverdracht? Hiermee zetten we in elk geval voluit in op het heden evenals de toekomst.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 113 (09/2012) De taboes van de Duitse geschiedenis

  De meest pijnlijke en ambivalente periodes uit de twintigste-eeuwse Duitse geschiedenis worden gekenmerkt door talrijke taboes die in literatuur, fotografie en film opduiken in de vorm van een ‘terugkeer van het onderdrukte’. De artikels in dit dossier behandelen enerzijds de problematiek van het antisemitisme en de houding van de Duitssprekende bevolkingen tegenover de Shoah. Anderzijds onderzoeken ze hoe mensen het geweld ondergingen van de bombardementen, de vlucht voor het Rode Leger en de massale verkrachtingen.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 112 (06/2012) De kinderen van de Spaanse burgeroorlog

  Dit dossier is gewijd aan de ervaringen en culturele voorstellingen van kinderen tijdens de Spaanse burgeroorlog. We confronteren de ervaring van de kinderen – een ervaring die op vele manieren uitdrukking kreeg tijdens en na het conflict – met de voorstellingen die volwassenen van diezelfde kinderen maakten. Zo hopen we inzicht te krijgen in een conflict dat een bevolking, die samenleefde op eenzelfde grondgebied, volledig wist te verscheuren.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 111 (12/2011) Gevaarlijk spel tussen kunst en propaganda

  Politieke instellingen (politieke partijen en regeringen) gebruiken de media om zichzelf in de kijker te werken, om een reputatie op te bouwen en het publiek te overtuigen van hun boodschap. Voor autoritaire besturen vormen de media een middel om hun heerschappij te verstevigen. Hoe hebben kunstenaars in het verleden kunnen meewerken aan propaganda, waarvan het utiliteitsstreven nochtans haaks staat op de doelstellingen die men traditioneel aan kunst verbindt? Hebben zij hun intrinsiek artistieke project verloochend, of hebben ze het zelf bewust vervormd?

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 110 (10/2011) Volksverhuizingen, deportaties, verbanningen

  Criminele groeperingen en staten gebruiken volksverhuizingen om bepaalde bevolkingsgroepen te isoleren of uit de weg te ruimen. Niet alleen worden hun mensenrechten geschonden, deze groepen verdwijnen ook uit de publieke ruimte, verliezen hun houvast en hun sociaal netwerk. Ze worden dan ook makkelijk het slachtoffer van dwangmaatregelen (uitzetting uit hun territorium, dwangarbeid …) of geweld (hongersnood, slachtpartijen, genocide …). Sinds de Eerste Wereldoorlog is dit fenomeen wereldwijd alleen maar toegenomen en kreeg het ook een ‘memoriële’ dimensie: er ontstond een herinnering rond de verhuizingen, waarvan we vandaag de sporen terugvinden in literatuur, tentoonstellingen en musea. Met dit dossier willen we juist de aandacht vestigen op die dubbele beweging, historisch en memorieel.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 109 (03/2011) Oorlogen en genociden in het stripverhaal

  Het stripverhaal was betrokken bij de donkerste bladzijden van de menselijke geschiedenis, in een ondergeschikte rol of achteraf terugblikkend op de oorlogen en volkerenmoorden in de twintigste eeuw. In het eerste deel van dit dossier belichten we hoe Franse, Britse en Nederlandse stripuitgevers en -auteurs zich tijdens de Tweede Wereldoorlog ten dienste stelden van de bezetter of zich net tegen hem gingen verzetten. Via de bijdrage van het stripverhaal aan de oorlogsinspanning richten we de schijnwerpers op het potentieel van het medium als actie- en propagandamiddel. In het tweede deel van het dossier komt aan bod hoe stripauteurs achteraf bepaalde gebeurtenissen weergeven. Door het creatief behandelen van onderwerpen die lang als ontoegankelijk werden beschouwd bewijst het stripverhaal dat het tot veel meer in staat is dan alleen maar een ‘reconstructie’ van de feiten. Denk daarbij aan beide wereldoorlogen, de volkerenmoorden op de Armeniërs, de Joden, de Cambodjanen en de Tutsi’s, en de bloedbaden in Sabra en Sjatila.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 108 (09/2010) Behandeling van de geschiedenis in de documentaire film

  In dit dossier worden de knelpunten onderzocht aangaande geschiedschrijving voor televisie. De nadruk ligt op historische documentaires die werden geproduceerd voor en door televisie, want dat is tegenwoordig het belangrijkste medium voor historische overdracht. Er is aandacht voor historici die in hun werk de verhouding behandelen tussen het beeld en zijn cognitieve waarde (Annette Becker, Laurent Veray, Isabelle Veyrat-Masson), maar ook voor andere onderzoekers en docenten (Charles Heimberg, Fanny Lautissier, Matthias Steinle). Daarnaast kregen ook diverse betrokkenen aan productiezijde het woord: regisseurs (Patricia Bodet, Serge Viallet), producers (Jacques Kirsner) en documentalisten die zich specialiseren in opzoekwerk in filmarchieven (Anne Connan, Christine Loiseau). Omdat La chaconne d'Auschwitz bijzonder relevant is voor nagedachteniskwesties en het statuut van de waarheid wordt deze documentaire van Michel Daëron geanalyseerd door de geschiedkundige/historisch adviseur Sonia Combe en vervolgens van commentaar voorzien door de regisseur zelf en door de monteur Eva Feigeles.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 107 (06/2010) De bekentenis

  In de loop van de geschiedenis is de bekentenis opgeschoven van de juridische en/of christelijke sfeer naar een reeks andere sociale contexten. Dit blijkt uit de bijdragen in dit dossier, waarin de bekentenis structureel wordt onderzocht door een reeks medewerkers: taalkundigen, specialisten in de literatuurwetenschap, geschiedkundigen en onderzoekers op het vlak van informatie- en communicatiewetenschap. Via de analyse van literaire en andere teksten, speel- en andere films en/of specifieke historische gebeurtenissen laten zij zien dat de bekentenis het gevolg is van de verhouding die een groep of persoon heeft met zijn/haar verleden en toekomst, maar net zo goed met anderen, namelijk de bestemmelingen. Verschillende auteurs hebben het over de waarheidsclaim van de bekentenis, terwijl anderen aantonen dat ze ook haaks op de waarheid kan staan of een andere waarheid kan uitdrukken dan de toehoorders verwachten.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 106 (03/2010) Valse getuigen

  In de humane en sociale wetenschappen wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan getuigenissen en getuigen. De keerzijde van de medaille is dat valse getuigenissen en getuigen worden verwaarloosd, of overgelaten aan zij die dit fenomeen aanklagen. Omdat we een en ander toch serieus moeten nemen, doen we de test en stellen een reeks vragen: we worden vaak ‘tot getuige genomen’, maar wat zijn de sociale en psychologische contexten waarin we kort- of langdurig geloof hechten aan een vals getuigenis? Welke rol speelt de culturele en media-industrie hierbij? Hoe verhouden valse getuigenissen, fictieve getuigen en fictie zich tot elkaar?

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 105 (12/2009) Charlotte Delbo

  De vooraanstaande intellectueel en theaterfiguur Charlotte Delbo (1913-1985) zette zich al vroeg in voor de communistische zaak, hoewel ze nooit lid werd van de partij. Ze was actief in het verzet, werd opgepakt en gedeporteerd met het transport van 24 januari 1943. Ze werd eerst opgesloten in Auschwitz en vervolgens naar Ravensbrück overgebracht. Haar getuigenis, een van de belangrijkste over de gruwel van de naziconcentratiekampen, leeft voort in een reeks teksten, vooral voor het theater. Daaruit blijkt haar engagement tegen elke vorm van politieke onderdrukking, of het nu gaat over Algerije, Chili, Griekenland of de goelags.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 104 (09/2009) Nogmaals antifascisme. Geschiedenis, ideologie, gedachtenis

  Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de val van de Muur en het verdwijnen van de DDR kijken we opnieuw naar het antifascisme als een van de hoekstenen van het ‘andere’ Duitsland. Of het nu gaat om antifascisme ‘op bevel’ dan wel om een mythe, in dit dossier nemen we het begrip weer onder de loep, waarbij we rekening houden met de historische werkelijkheid en ideologische manipulatie. Uit recent onderzoek in zo goed als onontgonnen archieven komt een genuanceerder beeld naar voren van het Oost-Duitse antifascisme, inclusief zijn betrachtingen, grenzen en gedachtenis. Om een vergelijking mogelijk te maken was het belangrijk om ons niet tot het Duitse geval te beperken. Zo hielden we rekening met de beeldvorming rond het Italiaanse en Franse antifascisme, de complexe geschiedenis van het Sloveense verzet in Oostenrijk en de ups en downs van een vereniging als de WIDF (Women's International Democratic Federation). In het dossier worden historiografische onderzoeken afgewisseld met analyses van biografische documenten, heroïsche figuren, tentoonstellingen, monumenten en literaire werken, dit alles vanuit cultuurwetenschappelijk oogpunt.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 103 (06/2009) Nazimisdaden en genociden op het scherm

  In dit dossier gaan we dieper in op een aantal kwesties. We maken de balans op van een iconografie die sterk bepalend is geweest tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw, in die mate dat het concentratiekampthema een apart genre werd in film, fotografie en kunst. De beelden die de geallieerde troepen aan het eind van de oorlog draaiden toen ze de naziconcentratiekampen ontdekten, maakten inderdaad een verpletterende indruk. Volgens sommigen lagen ze zelfs aan de oorsprong van de filmische moderniteit. Sporen daarvan zijn terug te vinden in de documentaire, fictie-, avant-gardistische en populaire film en in allerlei visuele producties uit de vier windstreken. Je kunt zelfs stellen dat de cinema van de voorbije veertig jaar de institutionalisering van de Shoah niet zozeer heeft begeleid als wel gestimuleerd. Hoe moeten we die aanhoudende invloed begrijpen?

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 102 (03/2009) Representatie van politieke misdadigers. Kunst, film, theater...

  Kunst en literatuur hebben altijd veel aandacht besteed aan misdaden en massale geweldpleging (martelingen, slachtpartijen en slagvelden) en dat is ook vandaag nog het geval. In de jaren 1960 werden de nazimisdaden al op het toneel aangeklaagd door de misdadigers zelf op te voeren (Die Ermittlung van Peter Weiss, Der Stellvertreter van Rolf Hochhuth). Maar het fenomeen reikt verder dan het nazisme. Zoals elke tiran had ook Franco zijn hagiografen en dubbelzinnige Falange-figuren vonden recentelijk nog hun weerslag in Spaanse romans in het teken van de herinnering. Met betrekking tot Rwanda beginnen er verslagen te verschijnen van de hand van genocidedaders. Ook aan de Rode Khmer werden al enkele films en stripverhalen gewijd. In dit dossier wordt onderzocht hoe politieke misdadigers aan bod komen in literatuur, film, theater en beeldende kunsten in Europa, Afrika en Azië. We stellen ook de vraag naar hun weergave in de media, meer bepaald in Argentinië en Zuid-Afrika: is de beul werkelijk een getuige?

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 101 (12/2008) Welke pedagogie, voor welke herinnering(en)?

  Hoe kunnen we onze uiteenlopende ervaringen nuttig maken om de actuele ‘herinneringsopvoeding’ op een vernieuwende leest te schoeien? De pedagogie krijgt de taak toebedeeld om de kennis omtrent extreem geweld over te brengen die tegenwoordig ‘herinnering’ heet, een algemene maar tegelijk meerduidige term. Vaak moet de pedagogie een antwoord bieden op verwachtingen binnen de moderne maatschappij. Het betreft meer bepaald de erkenning van gedachtenisvormen die recent op de voorgrond traden en waarmee gemeenschappen en sociale groepen zich willen laten kennen. In dit dossier onderzoeken we hoe de historische complexiteit betreffende de meervoudige gevoeligheden van gemeenschappen en natiestaten pedagogisch kan worden aangebracht. We hebben het over de invloed van de actuele herinnering en de plaats daarin van de Shoah, waarbij ook heel wat methodologische aspecten aan bod komen.

  Lees hier het integrale nummer

  Nr. 100 (09/2008) De kwestie van de “beul”

  Tegenwoordig bestijgen beulen vaker het schavot om te worden geëxecuteerd dan om te werken. ‘Beulen’ in moderne zin slaat op individuen die collectieve misdaden begaan waarmee ze een stempel drukken op de geschiedenis, van planningsdeskundigen over diverse tussenpersonen tot uitvoerders. In de artikelen van dit dossier bestuderen we de beulen via hun legende, privéleven, dagboeken, instelling of via de organisatie die ze trachten op te richten op de diverse plekken waar ze tekeergaan. Het betreft een uitgebreid onderwerp dat bijzonder actueel blijft.

  Lees hier het integrale nummer

 
De werking van ons Centrum geniet de steun van:logo loterie nl          We zijn lid van het BCH  

De vzw Auschwitz in Gedachtenis dankt de Nationale Loterij en haar spelers voor hun inzet.

Contact

Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis
Wolstraat 17/Bus 50 – B-1000 Brussel
  +32 (0)2 512 79 98
  info@auschwitz.be
Kantoren geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9u30 en 16u00.
Raadpleging ter plaatse enkel op afspraak.
twfbytin

Lid worden

Wilt u lid worden van de vzw Auschwitz in Gedachtenis, deelnemen aan haar activiteiten of gewoon haar werking ondersteunen, contacteer ons en stort € 40 op rekeningnummer IBAN: BE55 3100 7805 1744 – BIC: BBRUBEBB.
Elke gift van meer dan € 40 geeft recht op een belastingvermindering in België.

Schrijf in

op onze nieuwsbrief in het Nederlands
captcha 
Ik ga akkoord met Privacy beleid
De website van vzw Auschwitz in Gedachtenis en van de Stichting Auschwitz maakt gebruik van cookies om het surfen op de site te vergemakkelijken en om bepaalde functies toe te laten. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.