Stichting Auschwitz - Reglement van de bibliotheek van de Stichting Auschwitz
Reglement van de bibliotheek van de Stichting Auschwitz

TOEGANG

De bibliotheek is toegankelijk voor het publiek van maandag tot en met vrijdag van 9u30 tot 16 uur.

Het is verplicht om een afspraak te maken met het hoofd van de bibliotheek van Stichting Auschwitz, de heer Verschueren, per tel.: +32 (0)2 512 79 98, of e-mail, om het bezoek en de te raadplegen documentatie zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden.

 

INSCHRIJVING

De inschrijving is gratis, maar verplicht en gebeurt op vertoon van de identiteitskaart. De lezer wordt verzocht een fiche in te vullen waarin het nummer van zijn identiteitskaart, zijn gegevens en het doel van zijn bezoek worden vermeld.

Met zijn inschrijving bevestigt de lezer dat hij onderhavig reglement kent en aanvaardt. Het kan te allen tijde ter plaatse worden geraadpleegd en het wordt op eenvoudig verzoek overhandigd.

Indien de lezer minderjarig is, zijn de ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het verlies van documenten of eventuele toegebrachte schade.

 

RAADPLEGING

Raadpleging is gratis.

De lezer van de bibliotheek respecteert de stilte en schakelt zijn mobiele telefoon uit. Roken en eten in de bibliotheek is verboden. Herhaaldelijke overtreding van deze regels kan leiden tot uitsluiting uit de bibliotheekruimte.

Het gebruik van een draagbare computer is toegestaan.

Een digitale catalogus waarin de collecties van de bibliotheek zijn opgenomen, staat ter beschikking van de lezers om hen te helpen bij hun onderzoek.

De gewenste documenten dienen te worden aangevraagd bij de bibliothecaris (de bibliotheek is niet vrij toegankelijk).

De lezers behandelen de geraadpleegde of geleende documenten met zorg, onthouden zich van aantekeningen, onderstrepingen en andere beschadigingen van welke aard ook.

Het is ten strengste verboden documenten mee te nemen buiten de bibliotheek, zonder de bibliothecaris daarvan te verwittigen. Wanneer de lezer de bibliotheek verlaat, dient hij de documenten die hij wil meenemen, spontaan aan te bieden ter controle.

Elke diefstal of poging tot diefstal geeft aanleiding tot een officiële aangifte bij de politie.

 

FOTOKOPIEËN

Documenten kunnen worden gefotokopieerd in zwart-wit tegen een prijs van € 0,05 voor een kopie in A4 en van € 0,07 voor een kopie in A3. De werkstukken van studenten (verhandelingen, scripties, enz.) kunnen enkel worden gefotokopieerd met schriftelijke toestemming van de auteur.

Wij herinneren eraan dat het volledige kopiëren van een werk bij wet verboden is.

 

UITLENEN

Uitlenen is toegestaan (uitzonderingen: referentiewerken, kunstwerken, waardevolle werken, enz.) en gratis.

De werken van studenten worden niet uitgeleend.

Een lezer kan maximaal drie documenten per keer uitlenen.

De duur van het bruikleen bedraagt twee weken.

De lezer is verantwoordelijk voor de documenten die hij uitleent.

Op het ogenblik waarop hij de documenten uitleent, deelt de lezer aan de bibliothecaris mee welke schade hij heeft vastgesteld. Als er op dat ogenblik geen schade werd vastgesteld, gaan wij ervan uit dat de lezer het werk in een goede staat heeft ontvangen.VERLENGING

Er kan een verlenging worden toegestaan van twee bijkomende weken. De lezer moet contact opnemen met de bibliotheek om dit aan te vragen (telefonisch of via e-mail). Een document wordt niet verlengd als het door een andere lezer werd gereserveerd of indien de lezer vertraging heeft opgelopen voor andere documenten.VERTRAGING

Een document mag niet later dan de uiterste uitleendatum worden teruggegeven, tenzij de vertraging kan worden gerechtvaardigd. Zolang de lezer verzuimt het document waarvoor hij vertraging heeft opgelopen, terug te geven, wordt zijn recht op uitlening opgeschort. In geval van vertraging is de lezer een boete verschuldigd.

De lezer moet de kosten voor aanmaningen vergoeden (briefwisseling, …).

Als hij geen gevolg geeft aan de klachten en aanmaningen in verband met de teruggave van de documenten, kunnen wij een vervolging tegen hem instellen.VERLIES EN BESCHADIGING

In geval van verlies of beschadiging van een document moet de lezer het vergoeden tegen de actuele prijs. Er kunnen eveneens administratiekosten worden aangerekend.

Als het document niet meer te koop is, zal Stichting Auschwitz de waarde van het verlies ramen om de schadevergoeding te bepalen.RESERVERING

Elke lezer kan een boek reserveren dat al is uitgeleend. Hij krijgt dan voorrang om het uit te lenen, zodra het werd teruggebracht.UITZONDERINGSMAATREGELEN

De directie van Stichting Auschwitz kan op basis van een gemotiveerd verzoek uitzonderingen op dit reglement toestaan en de faciliteiten te allen tijde intrekken.

Contact

Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis
Wolstraat 17/Bus 50 – B-1000 Brussel
  +32 (0)2 512 79 98
  info@auschwitz.be
KBO Stichting Auschwitz: 0876787354
KBO Auschwitz in Gedachtenis: 0420667323

Kantoren geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9u30 en 16u30.
Raadpleging ter plaatse enkel op afspraak.

fbytininstagram logo

Lid worden

Wilt u lid worden van de vzw Auschwitz in Gedachtenis, deelnemen aan haar activiteiten of gewoon haar werking ondersteunen, contacteer ons en stort € 40 op rekeningnummer IBAN: BE55 3100 7805 1744 – BIC: BBRUBEBB.
Elke gift van meer dan € 40 geeft recht op een belastingvermindering in België.

Schrijf in

op onze nieuwsbrief in het Nederlands
captcha 
Ik ga akkoord met Privacy beleid
De website van vzw Auschwitz in Gedachtenis en van de Stichting Auschwitz maakt gebruik van cookies om het surfen op de site te vergemakkelijken en om bepaalde functies toe te laten. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.